leden website

Privacy

Vereniging `Park Onze Woudstee` hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging `Park Onze Woudstee` houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als vereniging `Park Onze Woudstee` zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, informatieverstrekking, uitnodigingen en enquetes.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU
Wij verstrekken de Naam- en Emailgegevens voor mailcorrespondentie in Mailchimp en Survey Monkey dit om de leden van informatie te voorzien middels een nieuwsbrief of enquete aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Vereniging `Park Onze Woudstee` bewaart persoonsgegevens zolang zij een relatie met u heeft. Na beeïndiging van de relatie - na de wettelijke bewaartermijn - in uitgeklede vorm voor de historie van de vereniging `Park Onze Woudstee`.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens vereniging `Park Onze Woudstee` van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacy bezoekers website
Vereniging `Park Onze Woudstee` beschermt de privacy van haar bezoekers en spant zich naar alle redelijkheid in alle privacy gevoelige informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen.

Bezoekers
Er worden enkel algemene gegevens bijgehouden van bezoekers van onze website, zoals de gegevens met betrekking tot welke pagina´s door hen worden geopend of bezocht en informatie die vrijwillig door hen wordt gegeven. Dit noemen men ook wel website statistieken.
Deze algemene gegevens gebruiken wij om de werking van onze website te optimaliseren, de inhoud van onze webpagina´s te verbeteren en een beeld te kunnen vormen over o.a. de bezoekersaantallen.

Geregistreerde bezoekers
Bezoekers vragen wij middels het contactformulier informatie hun naam en emailadres in te vullen. Deze informatie gebruiken wij voor het verzenden van informatie. Gegevens van geregistreerde bezoekers zullen wij nimmer voor verkoopactiviteiten ter beschikking worden gesteld aan derden.

Cookies
Vereniging `Park Onze Woudstee` gebruikt uitsluitend sessie cookies die dienen voor communicatie tussen uw computer en de webserver. Dergelijke cookies worden automatisch door uw webbrowser verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vereniging `Park Onze Woudstee` behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of de rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Verenging `Park Onze Woudstee`
Parallelweg 26-232
3849MN Hierden